Publicerat 22 november 2018 i kategorin Nyheter

Nu är det Jul och då blir det kul (men bara om du vet vad som gäller)

Detta gäller Julklappar och Julbord, för anställda och kunder

Januari 2017 kom nya regler som gör att det inte längre är lika lätt att göra avdrag för julmåltider till anställda och inte heller för julbord till kunder.

Det finns några saker att tänka på kring inköp av julgåva samt vid planering av julfest.

Julgåva till anställda
Om arbetsgivaren planerar att vara generös runt juletid och samtidigt inte vill låta de anställda förmånsbeskattas för julgåvan gäller priset 450 kronor inklusive moms per anställd. Dock exklusive frakt- och administrationskostnad för julklappen. Om värdet överstiger 450 kronor blir klappen skattepliktig från första kronan. Överskjutande skattepliktig del av gåvan blir avdragsgill som personalkostnad, med tillägg av att momsen inte blir avdragsgill.

Det måste även vara en materiell gåva som inte får överlämnas i check, postväxel, sedlar eller mynt – då blir gåvan direkt skattepliktig. Kontanter i paketet fungerar alltså inte. Det fungerar dock att ge bort presentkort som inte går att byta mot pengar.

Det fungerar även att ge bort en julgåva i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rut-arbete.

Gåvor till hjälporganisationer
Om en arbetsgivare vill lämna ett bidrag per anställd till en hjälporganisation istället för en julgåva till personalen är reglerna mindre generösa och arbetsgivaren kan inte göra avdrag.

Vill en anställd frivilligt avstå sin gåva och skänka pengarna till en hjälporganisation likställs beloppet som lön som får ligga som grund för både skatt och sociala avgifter och måste tas upp på den anställdes kontrolluppgift. Arbetsgivaren får dock avdrag på beloppet som för en lön.

Julgåvor till kunder
Julgåvor till kunder är som regel inte avdragsgilla. Avdrag medges dock för enklare reklamgåvor av ”förhållandevis obetydligt värde”, om gåvorna har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar.

Vanligtvis är dessa försedda med företagets logotyp och får inte lämnas till någon enstaka, utan till ett större antal kunder för att vara avdragsgilla. För dig som önskar slå på stort, kan dyrare gåvor betraktas som muta och bör undvikas.

Julbord och julfest för anställda
Arbetsgivaren har även möjlighet att hålla julfest för anställda som en skattefri förmån, om det handlar om en fest för personalen. På Skatteverkets hemsida kan vi läsa: ”Julmåltider för anställda är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest.”

När det gäller kringkostnader för samma fest, såsom musikunderhållning och lokalhyra, medges dock avdrag med 180 kronor exklusive moms per person. Avdrag medges även för julgäster, såsom pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar som deltar runt julbordet.

Utgifter för anställdas övernattningar på hotell och resor i samband med julfest på annan ort är avdragsgilla om det gäller max en övernattning. Kringkostnaderna blir dock bara avdragsgilla vid två personalfester per år.

Julbord för kunder
Julbord för kunder kan inte dras av som en skattefri representationsutgift (tidigare fick man dra av 90 kr per person och tillfälle) eftersom reglerna kring representation avskaffades från och med 1 januari 2017.

Däremot kan ”skäligt avdrag” göras på högst 60 kronor per person plus moms, för förfriskningar och annan enklare förtäring, om det finns ett omedelbart samband med verksamheten, till exempel i samband med affärsförhandlingar.

Källa: företagande.se

Publicerat 15 februari 2019

Sjukpenninggrundande inkomst och obetalda semesterdagar

Din sjukpenninggrundande inkomst fastställs av Försäkringskassan och ligger till grund för beräkningen av flera slags ersättningar inom socialförsäkringssystemet. Sjukpenninggrundande inkomst är den årliga inkomst i pengar som du kan antas få tills vidare för eget arbete. Den sjukpenninggrundande inkomsten ska ändras om Försäkringskassan har fått reda på att dina …

Läs mer

Publicerat 15 februari 2019

Pensionsrådgivning kan vara en skattefri förmån

Ett företag avsåg att erbjuda de anställda såväl allmän information om pension som individuell information och rådgivning (pensionsvägledning) med olika omfattning. Företaget vände sig till Skatterättsnämnden för att få ett förhandsbesked om de anställda skulle förmånsbeskattas eller inte för denna rådgivning. I sin ansökan om förhandsbesked beskrev företaget två olika …

Läs mer

Publicerat 15 februari 2019

Skattefria kläder

Skyddskläder Men om din arbetsgivare tillhandahåller fria överdrags- och skyddskläder till dig som är anställd blir du inte förmånsbeskattad för värdet av dessa. Motivet för skattefriheten är att sådana kläder jämställs med arbetsredskap. Det är kläder som på grund av arbetets beskaffenhet utsätts för stort slitage, kraftig nedsmutsning eller annars förbrukas osedvanligt …

Läs mer

Publicerat 15 januari 2019

Sänkning av insatsen i en bostadsrättsförening

Äger du en bostad i en bostadsrättsförening (privatbostadsföretag) där insatsen har sänkts efter ditt köp, ska du minska din anskaffningsutgift vid en framtida kapitalvinstberäkning för bostadsrätten med motsvarande belopp. Har du sålt din bostadsrätt efter att föreningsstämman beslutat att sänka insatsen men innan föreningen betalat ut beslutad sänkning, beror det på om …

Läs mer

Publicerat 14 januari 2019

Vinstbeskattning av enmansdödsbo

Det är den av enmansdödsboet eller delägaren som är ägare till tillgången vid försäljningstillfället som ska ta upp kapitalvinsten till beskattning. Arvskifte När det finns flera delägare i ett dödsbo avslutas förvaltningen av boet normalt genom ett arvskifte. I dödsbon med bara en ägare behövs inget skifte utan boets egendom övergår formlöst på den ende arvingen. …

Läs mer

Publicerat 14 januari 2019

Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklarationen

Löner och förmåner ska från och med lönemånad januari 2019, i vissa fall redan från och med lönemånad juli 2018, redovisas på individnivå varje månad i en arbetsgivardeklaration, AGI. Huvudregel En skattepliktig förmån ska redovisas i arbetsgivardeklarationen för den kalendermånad förmånen har getts ut till den anställde. Detta kan som regel tillämpas utan problem för …

Läs mer

Publicerat 12 december 2018

Skattefri hälso- och sjukvård

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för i vilka situationer hälso- och sjukvård som din arbetsgivare tillhandahåller inom ramen för rehabilitering, förebyggande behandling eller företagshälsovård, kan vara skattefri för dig som är anställd. Alla förmåner du får från din arbetsgivare är i princip en skattepliktig inkomst för dig. Från och med den 1 juli 2018 …

Läs mer

Publicerat 12 december 2018

Justering av förmånsvärdet för lätt lastbil

Om du som anställd använder arbetsgivarens lätta lastbil för privatkörning kan företaget efter ansökan hos Skatteverket få ett beslut om nedsatt förmånsvärde. Ett sådant justerat förmånsvärde kommer från och med 2019 normalt uppgå till 60 procent av lastbilens ordinarie förmånsvärde. Skatteverket har i ett ställningstagande presenterat en ny regel för hur ett justerat …

Läs mer

Publicerat 12 december 2018

Friades från skatteåtal – Litade på sin redovisnings- konsult

Kvinnan hade inte insett att de uppgifter hon lämnat i sina moms- och inkomstdeklarationer var oriktiga, utan hon hade förlitat sig på de rådgivare hon haft. Enligt Högsta domstolen kunde hon därför inte dömas för skattebrott eller vårdslös skatteuppgift. Britt äger en jordbruksfastighet. 2012 blev hon registrerad för moms. Registreringen skedde på Skatteverkets initiativ efter …

Läs mer

Publicerat 12 december 2018

Personalliggare vid blandad verksamhet

En näringsidkare som bedriver både verksamhet som omfattas av skyldigheten att föra personalliggare och annan verksamhet i samma verksamhetslokal ska, enligt Skatteverket, löpande dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter i personalliggaren även för de personer som är verksamma i den andra verksamheten. skatteverket.se

Läs mer

Gå till startsidan